Pilih Mana, Ikut Dalil(Al-Qur’an & Sunnah) Atau Ikut Istiadat(Nenek Moyang, Kebiasaan, Budaya)

Alhamdulillah

Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in

 

Ustadz Mizan Qudsiyah · Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah(Dalil)

Pilih Mana, IKUT DALIL atau IKUT ADAT ISTIADAT-Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc 10Mb

Jadikan al Qur’an dan Sunnah Sebagai Dalil Dalam Amalmu Bukan Ikut Adat Istiadat-Ustadz Abdurrahman Mubarak

Kajian “Beda Agama dengan Budaya(Istiadat)” Oleh Ustadz Dr. Ali Musri MA

Tundukkan Hawa Nafsumu Di Hadapan Dalil – Ustadz Luqman Ba’abduh 

Mizan Qudsiyah- Akal Vs Dalil

Kenapa Tidak Mau Terima Dalil Ceramah /Mubarak Bamualim 

Ustadz Ahmad Zainuddin- Tatkala Ahlu Sunnah Ber dalil

Ustadz Badrussalam-Antara Adat Istiadat dansyariat

—- 

Setiap Ibadah Butuh Dalil Serta Ada Wahyu

Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawwas 

Saya mau Tanya pak kiyai ini datang kekubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Kiyainya aja gak tahu. Lalu itu perbuatan syirik karena meminta dan beribadah selain kepada Allah. Bawakan dalilnya di Qur’an banyak ayatnya tentang itu! Jelaskan. Gak ada seorang sahabatpun yang datang kekuburan untuk menyembah. 

Atau ketika ada kematian melakukan tahlilan. Tanya kepada kiyainya. Antum mengadakan tahlilan ada gak dalilnya dari nabi? Pernah gak nabi mengadakan tahlilan untuk Khodijah bintu Khuwait ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudarany ada gak? Gak bakal ketemu sampai klapan juga. Itu dalil. 

Yang kedua pendapat sahabt ada gak yang mengadakan tahlilan untuk nabi Muhammad ketika meninggal 

Yang ketiga Tanya lagi, Pernah gak imam syafii (kan mereka nisbatkan Syafi’I, Syafi’I, mahzab Syafi’i) mengadakan tahlilan? Berarti dia apa? Di buat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil, dan Tanya pada dia dalilnya mana? “Jangan di balik, larangannya ada apa tidak?” Loh yang mengadakan ibadah dia kok. Yang di Tanya kita larangannya! Kalau ibadah yang ditanyakan dalilnya! Contohnya! 

Kalau masalah kedunia-an yang di Tanya apa? Larangannya! Ketika dia beribadah dzikir ribuan kali, sholat umpamanya. Dia sholat shubuh 3 raka’at.. Yang ditanya larangannya! Gak bakalan ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada larangannya sholat shubu 3 raka’at. 

Tapi Yang di Tanya Apa? Dalilnya ada atau tidak? Faham ini! Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah kedunia yang ditanya larangannya bukan contohnya. Kita makan tempe tahu ada gak contoh dari nabi. Ya jelas gak ada. Larangannya ada apa tidak? Maslah keduniaan. 

***

Sesungguhnya Al-Qur’an Adalah Jalan. Ujungnya Di Tangan Allah dan Ujungnya Di Tangan Kalian. Peganglah Dia. Sebab Siapa Yang Memegang dengan Kuat Di Tidak Akan Tersesat.Didalamnya Adalah Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Bukan Adat/Kebiasaan.Selama Kalian Memegangnya Kalian Tidak Akan Celaka Selama-Lamanya.

Susah Adat/Kebiasaan Kita Meninggalkan Sebab Sudah Mendarah Daging.

Begitu Memakai Dalil Berat Kenapa Karena Memakai Dalil Itu Beban Dari Allah. Disana Ujian.

Surga Itu Dikelilingi Oleh Yang Tidak Disukai, Adapun Neraka Dikelilingi Oleh Syahwat(Yang Disukai Kita)

MEMURNIKAN ISLAM BUKAN BERARTI ANTI TRADISI

Menyeru umat untuk ke kembali kepada ajaran Islam.yang murni, ajaran Islam yang berasal dari Allah Ta’ala dan Rasul-Nya dan menyeru umat untuk meninggalkan amalan-amalan atau acara-acara yang di buat-buat dalam urusan agama (bid’ah), juga menyeru umat untuk meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang sering di tuduh sebagai pihak yang anti tradisi.

Sangat keliru apabila menyeru umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni di tuduh sebagai pihak yang anti kepada tradisi.

Memurnikan Islam dari noda-noda penyimpangan dan kesesatan, bukan berarti anti tradisi. Karena Islam itu sendiri sesungguhnya melanjutkan tradisi umat sebelumnya.

Perlu di ketahui bahwa ajaran lslam yang di bawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hakekatnya hanyalah merupakan kelanjutan dari ajaran yang di bawa oleh Abul Anbiya’ (bapak para Nabi) Ibrahim ‘alaihis salam. Hakekat ini secara tegas dinyatakan oleh Allah Ta’ala dalam beberapa Firman-Nya.

Diantaranya Allah Ta’ala berfirman :

ﻣِﻠَّﺔَ ﺃَﺑِﻴﻜُﻢْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻫُﻮَ ﺳَﻤَّﺎﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ

“(Ikutilah) agama orang tua kalian Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu . . ” (QS. Al-Hajj: 78).

Allah Ta’ala berfirman :

ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﺍ ﻣِﻠَّﺔَ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ

Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus (hanif), dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS.Ali Imran: 95).

Bangsa Arab Ismailiyyah atau Arab Adnaniyyah atau di sebut juga bangsa Arab al-Musta’ribah, mereka adalahnketurunan dari Nabi Ismail ‘alaihis salam. Mereka mewarisi millah dan minhaj Tauhidullah yang di serukan.oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bapaknya Nabi Ismail ‘alaihis salam.

Namun setelah melalui beberapa kurun, ajaran mereka terkontaminasi oleh ajaran-ajara baru (bid’ah) yang di ada-adakan oleh orang-orang yang di anggap alim diantara mereka.

Dan yang pertama kalinya memasukkan pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan adalah Amr bin.Luhayy, yang mensyariatkan penyembahan berhala dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Maka sejak itulah ajaran Tauhid yang di serukan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mengalami penyimpangan (distorsi), dan.akhirnya bangsa Arab diliputi kebodohan, kerusakan, dan kemusyrikan. Maka kemudian Allah Ta’ala mengutus Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengembalikan mereka kepada ajaran yang benar.

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan atau membuang tradisi-tradisi yang sebelumnya telah berkembang dan berlaku di kalangan bangsa Arab.

Menjaga dan memuliakan Ka’bah, pelaksana’an thawaf, haji, umrah, wuquf di Arafah dan berqurban, semua itu merupakan tradisi yang sudah berlaku semenjak Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Maka artinya ajaran Islam yang di bawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bukanlah ajaran baru, namun ajaran nenek moyang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan tradisi-tradisi yang sudah berlaku karena memang tradisi tersebut sebagai ajaran yang di wariskan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Adapun tradisi-tradisi yang di buang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam adalah tradisi-tradisi buah dari penyimpangan mereka.

Tradisi-tradisi yang menyimpang dan di buang oleh Nabi diantaranya ucapan orang-orang jahiliah terdahulu dalam talbiah “Labbaik la syariika laka illa syariikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak” yang ditujukan kepada berhala-berhala orang jahiliah. Juga thawaf yang dilakukan oleh mereka sambil telanjang.

Melalui sirah Nabawiyah kita juga mengetahui, bahwa Islam bisa menerima tradisi-tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Misalnya dalam riwayat Bukhari dalam kitab Al-Libas diuraikan, ketika sebagian sahabat mengusulkan kepada Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam agar beliau membuat stempel seperti yang dibuat para pemimpin-pemimpin dunia untuk mencap buku-buku dan surat-surat mereka, karena mereka tidak mau menerima surat ataupun tulisan kecuali jika ada stempelnya, maka Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam pun mengabulkan usul tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam membuatnya dari perak dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mengambil keputusan, apakah tradisi itu dibolehkan untuk di tetapkan, dipertahankan atau di hilangkan tentu saja berdasarkan wahyu dari Allah Ta’ala.

Dan kita kaum muslimin sebagai pengikut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam boleh menjadikan tradisi-tradisi warisan nenek moyang itu dihilangkan atau dipertahankan, tapi tentu saja harus berdasarkan petunjuk Alah Ta’ala dan Rasul-Nya. Bukan hanya.berdasarkan hawa nafsu atau anggapan baik. Jadi ada syarat-syarat yang harus di perhatikan bukan sesuka hati.

Adapun syarat-syaratnya itu adalah :

1. Tidak menjadikan syari’at Islam bertambah atau berkurang.

Allah Ta’ala berfirman :

ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡَ ﺩِﻳﻨًﺎ

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu”. (Al-Maidah: 3).

Karena syari’at Islam sudah sempurna sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat di atas, maka tidak.dibenarkan syari’at Islam jadi bertambah atau berkurang dari yang sudah di tetapkan Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. Apabila kita menetapkan tradisi-tradisi nenek moyang untuk di ikuti tapi menjadikan syari’at Islam bertambah, maka hal ini tidak di benarkan dalam syari’at Islam.

Tidak dibenarkan menambah-nambah syari’at Islam di sabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

ﻭَﺷَﺮُّ ﺍﻷُﻣُﻮﺭِ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ ﻭَﻛُﻞُّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟَﺔٌ

Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan.(bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat”. (HR. Muslim.no. 867).

Dalam riwayat An Nasa’i dikatakan,

ﻭَﻛُﻞَّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Setiap kesesatan tempatnya di neraka.” (HR. An Nasa’i, 1578).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ﻭَﺇِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﻣُﺤْﺪَﺛَﺎﺕِ ﺍﻷُﻣُﻮﺭِ ﻓَﺈِﻥَّ ﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍﺿَﻼَﻟَﺔٌ

Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. (HR. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi, 2676).

Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata :

ﻛُﻞُّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟَﺔٌ ، ﻭَﺇِﻥْ ﺭَﺁﻫَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺣَﺴَﻨَﺔً

Setiap bid’ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik”.

2. Bukan termasuk dalam urusan agama

Tradisi-tradisi nenek moyang yang boleh ditetapkan untuk lestarikan dan di ikuti hanya tradisi-tradisi yang.menyangkut perkara duniawi ( ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ) tidak menyangkut urusan ibadah. Karena urusan duniawi ( ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ) hukum asalnya di bolehkan. Sebagaimana kaidah yang di buat oleh para Ulama ushul fiqih,

ﺍﻷَﺻْﻞُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻌَﺎﺩَﺓِ ﺣَﻠَﺎﻝٌ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻘُﻮﻡَ ﺍﻟﺪَّﻟِﻴﻞُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَﻬْﻲِ

Asalnya urusan duniawi halal (boleh) kecuali ada dalil.yang melarangnya”.

Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

ﻭَﺍﻟْﺄَﺻْﻞُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺍﺕِ ﻟَﺎ ﻳُﺤْﻈَﺮُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺇﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺣَﻈَﺮَﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ

Hukum asal tradisi (kebiasaan masyarakat) adalah tidak masalah (boleh), selama tidak ada yang dilarang.oleh Allah di dalamnya”. (Dinukil dari kitab Majmu’ Al-.Fatawa, 4: 196).

Itulah diantara syarat-syarat apabila sebuah tradisi hendak kita ikuti atau kita tetapkan. Apabila sebuah tradisi tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka.tradisi tersebut wajib kita tinggalkan. Namun demikian ada juga Ulama yang berpendapat apabila adat istiadat tersebut bukan dalam masalah aqidah namun jika tidak dilakukan akan berdampak buruk bagi agama dan kehormatan dirinya, maka mendahulukan adat-istiadat adalah diharuskan. Wallahu a’lam bishawab.

Oleh: Agus Santosa Soematri

(Lanjut ke halaman 2)