Hukum Wudhu Wanita Karena Menyentuh Kemaluannya
.

Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
.••

1.Hukum Wudhu dengan Botol Spray


2.Bahaya Mengkafirkan Sesama Kaum Muslimin


3.Membersihkan Hati Dari Fitnah Syahwat Dan Fitnah Syubhat


4.Harta Adalah Tanggung Jawab (Bag. 1)


5.ISTIHADAH-AJARKAN AKU PERBEDAAN (BAGIAN 3)


6.MALAIKAT PENGAWAS AMALAN MANUSIA


7.AJARKAN AKU PERBEDAAN (BAGIAN 2)


8.MENENTANG & MEMBANGKANG PENGUASA


9.AYO KITA BAYAR ZAKAT


10.MENGUNGKAP JATI DIRI PARA PENGAKU KENABIAN


11.BERDAKWAH DENGAN AKHLAK MULIA


==


Hukum Wudhu Menyentuh Kemaluan-Ust.Abu Karimah Askary


Masalah Pegang Kemaluan [Ustadz Hasan al-Jaizy]


Masalah Pembatal Wudhu [Ustadz Hasan al-Jaizy]


Yang Mengharuskan Berwudhu [Ustadz Hasan al-Jaizy]


Yang Tidak Membatalkan Berwudhu [Ustadz Hasan al-Jaizy]


=
Ebook


BUKU JATI DIRI dan KEPRIBADIAN SEORANG MUSLIMAH – Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi (667Halaman)


Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu.


Fikih Muslimah 363Halaman


==. 

.
➡ Hukum Wudhu Wanita Karena Menyentuh Kemaluannya
.
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada.Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:
Berikut pembahasan tentang, semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat,
Open Donasi,Sedekah,Waqaf,Infaq: https://bit.ly/2JIhYq3
kunjungi blog di https://bit.ly/2L0zNlR
Ebook Islam https://bit.ly/2vjhBt1
Mp3 Kajian: https://bit.ly/2Vg2wqJ
Ebook Islam 2: https://bit.ly/2UBykBM
mp3 kajian sunnah 2: https://bit.ly/2DDAn2x
Gabung Grup Kajian Sunnah dan Bimbingan Islam: https://bit.ly/2IAuxmR
.==

  • Hukum Wudhu Wanita Karena Menyentuh Kemaluannya

.
Ustadzah Ummu Muhammad
.
Masalah hukum wudhu wanita (apakah batal atau tidak) karena menyentuh farji (kemaluan)nya berkaitan dengan hukum wudhu pria karena menyentuh zakar (kemaluan) nya.
.
‼ Dalam hal ini ada perselisihan pendapat di kalangan ulama disebabkan adanya hadits-hadits yang bertentangan makna secara zhahirnya. Hadits-hadits tersebut adalah:

.
✅ Hadits dari Busrah bintu Shafwan radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda,
.
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
.
Apabila salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya, hendaklah ia berwudhu’.” (HR. Abu Dawud no. 154, dinyatakan shahih oleh al-Imam Ahmad, al-Bukhari, Ibnu Ma’in, dan selain mereka. Kata al-Imam al-Bukhari , “Hadits ini paling shahih dalam bab ini.” Hadits ini dinyatakan shahih pula oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 174)
.
✅ Dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda,
.
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ
.
Siapa yang menyentuh kemaluannya, janganlah ia shalat sebelum berwudhu.”
.

Asy-Syaikh Muqbil berkata tentang hadits ini, “Hadits ini shahih di atas syarat al-Bukhari dan Muslim.” (al-Jami’ush Shahih 1/520)

.
✅ Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda,
.
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوْءُ
.
Apabila salah seorang dari kalian mengulurkan tangannya ke kemaluan (zakar)nya tanpa penghalang, wajib baginya berwudhu.” (HR. al–Imam Ahmad 2/333, asy–Syafi’i dalam Musnadnya 6/12, ad-Daruquthni 1/147, Ibnu Hibban dalam Shahihnya no. 1104, dan al–Baihaqi 1/133)
.
✅ Kedua hadits ini menetapkan bahwa menyentuh zakar itu membatalkan wudhu.
.
✅ Hadits dari Thalq bin ‘Ali radhiyallahu ‘anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam tentang seseorang yang menyentuh zakarnya ketika shalat, apakah dia wajib berwudhu. Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam menjawab,
.

إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ
.
Sesungguhnya zakar itu sebagian daging dari (tubuh)mu.” (HR. at–Tirmidzi no. 85 dan Ahmad 4/22. Kata Ibnul Madini, “Hadits ini lebih baik daripada hadits Busrah.” Asy-Syaikh al-Albani menyatakan keshahihan sanadnya dalam al-Misykat)
.

‼ Hadits di atas menetapkan bahwa menyentuh zakar tidak membatalkan wudhu. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah menyentuh zakar, apakah membatalkan wudhu atau tidak, sebagai berikut.
.

Pertama, pendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Ini pendapat ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas, ‘Aisyah, Sa’d bin Abi Waqqash, ‘Atha, ‘Urwah, az-Zuhri, Ibnul Musayyab, Mujahid, Aban bin ‘Utsman, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Juraij, al-Laits, al-Auza’i, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Malik—dalam pendapatnya yang mahsyur, dan selain mereka.
.
✅ Mereka berdalil dengan:
.
‼ Hadits Busrah bintu Shafwan dan Abu Hurairah dSeseorang terkadang tergerak syahwatnya karena dia menyentuh zakarnya, sehingga akan keluar cairan dari zakarnya tanpa dia rasakan. Maka dari itu, setiap hal yang diduga menjadi jalan/sarana keluarnya hadats, hukumnya dikaitkan dengan Contohnya adalah tidur. [1]
 .
Kedua, pendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat ‘Ali, Ibnu Mas’ud, ‘Ammar bin Yasir, Hudzaifah, Abud Darda’, ‘Imran bin Hushain, al-Hasan al-Bashri, Rabi’ah, ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan yang selain mereka. Mereka berdalil dengan:
.

‼ Hadits Thalq bin ‘Ali radhiyallahu ‘anhu di atas.

Hukum asal adalah seseorang yang telah berwudhu akan tetap dalam keadaan suci. Dia tidak keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil yang yaki
n.
.
Ketiga, pendapat yang menggabungkan hadits Busrah—dan yang serupa dengannya—dengan hadits Thalq bin ‘Ali. Alasannya, apabila dimungkinkan menggabungkan dua hadits yang sepertinya bertentangan, hal ini wajib dilakukan sebelum menguatkan salah satu hadits atau menganggap terhapusnya salah satu hadits. Dengan cara jamak/penggabungan, terlaksanakanlah dua dalil. Dengan demikian, hadits Busrah bintu Shafwan dan yang serupa dengannya bermakna “apabila menyentuhnya dengan syahwat, hal ini membatalkan wudhu”, sedangkan hadits Thalq bin ‘Ali bermakna “apabila menyentuhnya tanpa syahwat, hal ini tidak membatalkan wudhu.”
.
✅ Ulama yang berpendapat seperti ini berargumen dengan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam,
.
إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ
.
Sesungguhnya zakar itu sebagian daging dari (tubuh)mu.”
.
‼ Maksudnya, apabila kamu menyentuh zakarmu tanpa tergeraknya syahwat, sama saja halnya dengan kamu menyentuh seluruh anggota tubuhmu yang lain, sehingga hal itu tidak membatalkan wudhu. Adapun apabila kamu menyentuh zakarmu dengan syahwat, hal ini membatalkan wudhu karena terwujudnya sebab, yaitu dimungkinkan keluarnya pembatal wudhu (seperti madzi, –pent.) tanpa kamu rasakan. Jadi, apabila seseorang menyentuh zakar itu dengan syahwat, wajib berwudhu; apabila tanpa syahwat, tidak wajib berwudhu.
.
Keempat, pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya berwudhu karena menyentuh kemaluan adalah mustahab (sunnah) secara mutlak walau disertai syahwat. (Majmu’ al–Fatawa 20/367, 524 dan 21/222, 231)
.
‼ Apabila disebutkan mustahab (sunnah), maknanya adalah perbuatan tersebut disyariatkan, mengandung pahala, dan dilakukan dalam rangka kehati-hatian.
.
✅ Pendapat ini dikuatkan oleh asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, Beliau berkata, “Apabila seseorang menyentuh zakarnya, disenangi baginya berwudhu secara mutlak, baik ia menyentuhnya disertai syahwat maupun tidak. Apabila dia menyentuhnya disertai syahwat, pendapat yang mengatakan wajib baginya berwudhu sangatlah kuat, tetapi hal ini tidak ditunjukkan secara zhahir dalam hadits. Saya tidak bisa memastikan kewajibannya, tetapi demi kehati-hatian, sebaiknya ia berwudhu.” (asy–Syarh al–Mumti’ 1/230—234)
.

✅ Beliau juga berkata dalam Majmu’ al-Fatawa 4/203, “Menyentuh zakar bukan pembatal wudhu, tetapi disenangi/disunnahkan berwudhu bagi orang yang melakukannya. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran, apalagi jika dia menyentuhnya tanpa sengaja. Akan tetapi, berwudhu sebagai sesuatu yang lebih hati-hati.”
.
Pendapat keempat inilah yang dipilih dan dipandang rajih (kuat) oleh penulis. Pendapat yang ketiga juga kuat menurut pandangan penulis, tetapi penulis lebih condong pada pendapat yang keempat. Wallahu a’lam bish shawab.
.
✅ Adapun dalam masalah wanita menyentuh farjinya, terdapat hadits lain dari Ummu Habibah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Saya mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda,
.
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
.
Barang siapa menyentuh farji (kemaluan)nya, hendaklah dia berwudhu.” (HR. Ibnu Majah no. 481)
.
✅ Kata اَلْفَرْج dalam hadits di atas bersifat umum, dan lafadz مَنْ juga bersifat umum, masuk padanya pria dan wanita. Namun, wanita lebih khusus karena yang meriwayatkan hadits di atas adalah shahabiyah (yaitu Ummu Habibah      , pent.). Jadi, memasukkan kaum wanita padanya menjadi kuat. Hadits ini secara jelas menyebutkan tidak adanya perbedaan antara pria dan wanita, dan ini semakna dengan hadits Busrah bintu Shafwan radhiyallahu ‘anha dan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu di atas. Hal ini dikuatkan pula oleh sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam,
.
اَلنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
.
Wanita itu saudara kandung pria.” (HR. Abu Dawud no. 236, at–Tirmidzi no. 113, dan Ahmad 6/256)
.
Jadi, sebagaimana halnya pria, apabila wanita menyentuh farjinya, disunnahkan (mustahab) baginya berwudhu, baik dia menyentuhnya disertai syahwat maupun tidak. Kata اَلْمَسُّ (menyentuh) di sini berarti tanpa penghalang, karena apabila ada penghalang, tidak disebut demikian.
.


Menyentuh di sini juga berarti menggunakan telapak tangan (اَلْكَفُّ), karena hadits-hadits tentang menyentuh kemaluan menyebutkannya dengan menggunakan tangan
, seperti sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam,
.
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوْءُ
.
Apabila salah seorang dari kalian mengulurkan tangannya ke kemaluannya tanpa penghalang, wajib baginya berwudhu.” (HR. Ahmad 2/333, asy-Syafi’i 6/12, ad-Daruquthni 1/147, Ibnu Hibban dalam Shahihnya 1104, dan al-Baihaqi 1/133)
.
Kata tangan (اَلْيَدُ), apabila disebutkan secara mutlak (tanpa batasan), yang dimaksud tidak lain adalah telapak tangan (اَلْكَفُّ). Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala,
.
وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا
.
Dan pria yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya.” (al-Maidah: 38)
.

.
ﭢ (tangan-tangan keduanya) dalam ayat di atas maksudnya adalah أَكُفَّهُمَا (telapak-telapak tangan keduanya). Oleh karena itu, apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan lengan bawah (الذِّرَاع) atau dengan lengan atas (الْعَضُد), tidak disunnahkan baginya berwudhu karena kedua anggota tersebut bukan alat untuk menyentuh.
.

|~•~•~•~| Lanjut ke Halaman 2 |~•~••~•|